Mikä on kalatalousalue?

Kalatalousalueet, joita on Suomessa 118 kappaletta, toimivat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen yhteistoimintaelimenä. Niiden tarkoitus on kehittää kalataloutta alueellaan ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Kalatalousalueen tehtävät

Yksi kalatalousalueen keskeisimmistä tehtävistä on laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Käyttö- ja hoitosuunnitelma ohjaa kalatalousalueen toimintaa, suunnitelmassa linjataan sekä kalastuksen järjestäminen että kalaveden hoitotoimenpiteet. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa valvoo ELY-keskus.

Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat.

Muita kalatalousalueen tehtäviä ovat jäsenten edunvalvonta, kalastuksenvalvonnan järjestäminen, hoitotoimenpiteiden ja kalastuksen seurantatietojen kerääminen sekä omistajakorvausten jakaminen vesialueen omistajille.

Kalatalousalueen jäsenet ja osallistuminen yleiskokoukseen

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voida valita tai poistaa. Jäsenyys on maksuton.

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt voi lähettää edustajan kokoukseen. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisää kalatalousalueista voit lukea Kalatalouden Keskusliiton kotisivuilta.

Jäsenten äänioikeus ja äänimäärä

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous ja vesienomistajilla, kuten osakaskunnalla, on oikeus lähettää edustajansa yleiskokoukseen, mikäli omistaa yli 50 hehtaaria vettä. Tätä pienemmät osakaskunnat tai vesialueiden omistajat voivat yhteenliittyminä, joiden vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria (joessa vähintään 30 hehtaaria), lähettää yhteisen edustajan.

Vesienomistajien äänimäärä kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin, että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa yhteen ääneen, 500 – 1000 hehtaaria antaa kaksi ääntä ja yli 1000 hehtaaria kolme ääntä.

Yhteystietojen ilmoittaminen

Kalastuslaki velvoittaa vesialueen omistajan ilmoittamaan yhteystietonsa kalatalousalueelle omistajakorvausten maksamista varten.

Osakaskunnan on lisäksi ilmoitettava Aluehallintovirastoon ja Maanmittauslaitokselle tiedot hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toimitsijan ja hänen varamiehen nimestä ja heidän osoitteistaan.